วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ประจำปี ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2560
ที่วัดไตรสิกขาทลามลตาราม บ้านฝาง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
และ เดินธรรมยาตราจาริกไปกราบนมัสการองค์พระธาตุพนม ระหว่างวันที่ 7-17 กุมภาพันธ์ 2560
จากวัดไตรสิกขาทลามลตาราม สู่ องค์พระธาตุพนม ใช้เวลาในการเดิน 10 วัน
จึงขออาราธนานิมนต์ พระภิกษุ-สามเณร และเจริญพร อุบาสก-อุบาสิกา เข้าร่วมงานกุศลในครั้งนี้


ตารางกิจวัตรในช่วงงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ประจำปี 2560

    - 01:45 นาที สัญญาณระฆังลุกนั่งเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา
    - 04:00 นาที สัญญาณฆ้องทำวัตรเช้า
    - 05:00 นาที ฟังการกล่าวธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง
    - 06:30 นาที กราบพระแยกย้ายทำกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
    - 07:30 นาที สัญญาณระฆังรวมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา รอไหว้พระสมาทานศีล กล่าวถวายภัตตาหาร
และฟังการกล่าวสัมโมทนียกถา พระรับบิณฑบาตรตักอาหาร พ่อขาวแม่ขาว
ตักอาหารเสร็จ พิจารณาฉันอาหารร่วมกันเสร็จ กิจต่อเนื่องยาวไปจนถึงเวลา
    - 11:30 นาที กราบพระแยกย้ายทำกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
    - 13:30 นาที สัญญาณระฆัง รวมกันเจริญสมาธิภาวนา
    - 16:00 นาที แผ่เมตตา ให้พร ฉันน้ำปานะ ตามอัธยาศัย ทำกิจส่วนตัว
    - 17:30 นาที สัญญาณฆ้องรวมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา รอสมาทานศีล ( สำหรับผู้มาใหม่ ) สวดมนต์ทำวัตรเย็น
    - 19:00 นาที พักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบท
    - 19:30 นาที รวมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา ฟังการกล่าวธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ( รอบเย็น )
    - 21:30 นาที พักผ่อนและภาวนาตามอัธยาศัย
    - 01:45 นาที สัญญาณระฆังรวมกันเจริญจิตตภาวนาที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา

( หมายเหตุ! อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ )

ปีนี้พิเศษ ค่ำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 มีการกล่าวและฟังธรรมิกถาตลอดทั้งวัน (ซอดแจ้ง) จากคณาจารย์ในกลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อใหญ่สมภพ โชติปญฺโญ และยังมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อโทรทัศน์ DDTV ช่อง 232 จาน PSI อีกด้วย ฉะนั้นใคร่ขอเชิญทุกท่านทั้งพระและโยมรวมกิจกรรมฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตร่วมกันในปีนี้ด้วย ชื่องาน วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม วัดไตรสิกขาทลามลตาราม